ජනාධිපතිවරණයට පෙර වැඩ වර්ජන රැල්ල අලුත් වෙයි

නාධිපතිවරණය එළඹීමත් සමඟ සේවකයින්ගේ අයිතීන් දිනා ගැනීමට සටන් වැඩිවී තිබෙනවා.

මේ වන විට පරිපාලන නිලධාරීන් වැඩ වර්ජනයේ නිරත වන අතර විශ්වවිද්‍යාල අනධ්‍යයන සේවක වැඩ වර්ජනයට අදට දින 16 ක්.

යම් ඉල්ලීම් ප්‍රමාණයක් ලැබුනත් ආබාධිත සෙබළුන් මේ වන විට මාරාන්තික උපවාසයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

මෙම වෘත්තීය සටන් වලට හෙට තවත් වැඩ වර්ජන දෙකක් එක්වීමට නියමිතයි.

ඒ, දුම්රිය වැඩ වර්ජනය සහ ගුරුවරුන්ගේ වැඩ වර්ජනයයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *